Stage informatie 

Jij komt bij ons stagelopen. 
Dat vinden wij hartstikke leuk!
Speciaal voor jou hebben wij deze informatie samengesteld zodat jij je stageperiode straks succesvol kunt beginnen en afsluiten.

Lees alles goed door, vul de formulieren in en geef ze aan ons.

En heb je nog vragen? Stel ze gerust! 

Even voorstellen

 


Zorgsloperij De Kans is een kleinschalige organisatie in Leeuwarden.

De Kans is een zorgverlenend bedrijf, en dus géén sloperij, met een uniek en eigen gezicht. Begonnen in 2016 hebben wij onze missie en visie als volgt geformuleerd:

‘Binnen de groep die in aanmerking komt voor dagbesteding bevinden zich mensen die zelfs bij de reguliere zorginstellingen voor dagbesteding een vreemde eend in de bijt zijn: ze lopen als het ware tegen een muur aan. Dit omdat hun problematiek dusdanig ingewikkeld is dat de zorgverlening gespecialiseerde inzet vraagt. Niet zelden zien we bij deze cliënten een achtergrond van ervaringen die hebben geleid tot een trauma. Het betreft mensen met een detentieverleden, een verslavingsgeschiedenis of beide. Veelal speelt een onderliggende persoonlijkheidsproblematiek hier een belangrijke rol in. Deze meervoudige problematiek uit zich met enige regelmaat in gedragsproblemen, zoals onder meer het mijden van zorg. Zorgsloperij De Kans richt zich primair op deze groep mensen. Maar ook vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, vaak in combinatie met een verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek, kunnen bij Zorgsloperij De Kans terecht.’


Zorgsloperij De Kans is een leer-/werk-/reïntegratiebedrijf die technisch onderlegde (of zich daarvoor interesserende) mensen tussen de 18-67 jaar met de hiervoor geschetste problematiek de kans geeft om via ons tot ontwikkeling en ontplooiing te komen. Dit op basis van hun talenten en mogelijkheden, zodat beperkingen omgebogen worden. We willen de zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen door middel van beproefde methodes hiervoor, zoals Rett, de 100% Participatiemethode, de Wij Cultuur en Ervaren Leren. We brengen ze de basisvaardigheden bij op het gebied van waarden en normen, sociale omgangsvormen en op het gebied van emotionele veiligheid.


Zorgsloperij De Kans houdt zich bezig met de volgende productgroepen:

1. Dagbesteding

2. Thuisondersteuning/ambulante zorg

3. Hulp bij het huishouden


De Zorgsloperij is hierdoor een veelzijdige zorgorganisatie waarbij er een belangrijke focus ligt op de belangstelling van de cliënten voor techniek, creativiteit en persoonlijke aandacht.

Daarom is onze slogan:

“VERANDER MUREN IN DEUREN”

Voor je begint...

We hebben heel wat informatie in deze map gestopt. Het meeste kun je gewoon doorlezen, uit het hoofd leren hoeft niet. Je kunt deze map als een soort naslagwerk gebruiken, dus het is handig om hem een vast plaatsje op je stageplek te geven.


Er zijn daarnaast een paar formulieren die je moet invullen en inleveren. Dat wijst zich echter vanzelf. Je vindt ze als laatste in deze map. Het gaat om:

        • het formulier indiensttreding stagiaires

        • de stageovereenkomst

        • een geheimhoudingsverklaring

        • een gebruikersverklaring volgsysteem ONS/NEDAP

        • een aanwezigheidsformulier (die lever je aan het eind van je stageperiode in)


... mag je een VOG aanvragen

Maar eerst willen we dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt. We werken met kwetsbare mensen en we willen graag de zekerheid dat jij daar op een goede manier mee omgaat. We vragen zo’n VOG trouwens van al onze medewerkers. Voordat je begint met stagelopen willen we die al van je ontvangen hebben. Je krijgt daarvoor van ons een e-mail met daarin een linkje naar de site waar je die VOG moet aanvragen. Dat is bij het Ministerie van Justitie. Er zijn wel kosten aan verbonden, maar die krijg je gewoon van ons terug.


... willen we dat je voldoet aan de identificatieplicht

De identificatieplicht geldt ook voor stagiaires. Hetzelfde geldt voor het overleggen van een Burgerservicenummer (BSN). Als er controle komt bij Zorgsloperij De Kans, zijn wij wettelijk verplicht aan te tonen wie er bij ons werken, tegen welke voorwaarden en of zij daartoe bevoegd zijn. Daarom vragen wij voor je begint bij ons om een kopie van je paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs en om je BSN. Deze gegeven nemen we op in jouw persoonsdossier.


Je staat nu aan het begin van je stage, en reken maar, er gaat veel op je afkomen. Bedenk dan dat:

 

Wat mag je van ons verwachten?

Uiteraard gaan we je professioneel begeleiden tijdens de stage. Wij hebben daarvoor een Bedrijfsberoepsvormingsplan ontwikkeld.

Een paar voor jou relevante zaken uit dat plan beschrijven we hieronder.


Zo vinden wij het belangrijk dat jij meedenkt met onze organisatie. Geef vooral je input en feedback als jij vindt dat het anders of beter kan. Wij willen niet alleen jou wat leren, wij willen ook van jou leren!

Dus ...Wij bieden je werkervaring binnen de drie productgroepen van Zorgsloperij De Kans, te weten:

        1. dagbesteding (in ons pand)

        2. thuisondersteuning (dat kan zowel in ons pand als bij de cliënt zelf zijn*)

        3. huishoudelijke hulp (bij de cliënt zelf)


Op je eerste stagedag krijg je van je bpv-begeleider alle informatie en afspraken over:

• het aantal vrije dagen en het opnemen ervan

• het gebruik van telefoon en laptop/pc

• de werktijden

• ziekmelden

• de aanwezigheid op kantoor en bereikbaarheid

• de frequentie van de begeleidingsgesprekken

• het werken aan schooltaken onder stagetijd

• het waarborgen van de privacy van cliënten

• inzage in het dossier van cliënten


Er is altijd een kennismakingsgesprek met de begeleider vanuit je onderwijsinstelling, jou en de bpv-begeleider aan het begin van de stageperiode. Hierbij wisselen jullie onderling contactgegevens uit, zoals telefoonnummers en e-mailadressen.


Je begeleiding krijg je van een professionele kracht. Wanneer je bpv-begeleider afwezig is, regelt deze een vervanger.

* Uiteraard ga je niet alleen naar de cliënt zijn woonomgeving: er gaat altijd een professional met je mee.

De beoordeling van je stage gebeurt middels de gestelde criteria en kwalificaties van je opleiding. Zowel voor de tussentijdse als voor de eindbeoordeling vraagt de bpv-begeleider alle teamleden naar de indruk die men heeft op de diverse aspecten van jouw functioneren. Op grond van die indrukken en de eigen indruk, schrijft de bpv-begeleider een gefundeerde beoordeling. Jij vraagt ook gerichte feedback van de teamleden op je handelen, zodat je weet waar je ontwikkelpunten liggen.


Naast de richtlijnen vanuit je onderwijsinstelling, beoordelen we je, met name in de eindbeoordeling, op:

        • de omgang met de doelgroep, waarbij kennis van de onderliggende problematiek en de problematiek die daaruit voortvloeit             geïntegreerd is

        • in hoeverre je vraaggestuurd werkt

        • hoe je werkt volgens onze missie en visie


De bpv-begeleider bespreekt deze beoordelingen met jou, voordat de daadwerkelijke beoordeling plaatsvindt met de docent(e) van jouw opleiding.


De bpv-begeleider onderhoudt het contact met je school zoals je onderwijsinstelling dat verwacht. De bpv-begeleider bezoekt bijeenkomsten georganiseerd door de betreffende opleiding in het kader van jouw stagebegeleiding.

Je bpv-begeleider kan ook contact opnemen met je opleiding mocht deze knelpunten en/of signalen van onvoldoende functioneren constateren tijdens je stageperiode.


Aan het einde van je stageperiode evalueert de bpv-begeleider diens eigen begeleiding, de samenwerking met jou en de opleiding en vraagt feedback over diens begeleiding en de samenwerking met jou. Indien nodig onderneemt de bpv-begeleider actie wanneer dit uit dit overleg komt.

Wat verwachten wij van jou?


Eigenlijk verwachten we de dingen van jou die vanzelfsprekend zijn. Toch zetten we er even een paar op een rijtje.

We willen dat je:

    • gemotiveerd bent om stage te lopen

        • je leerbaar opstelt

        • een gerichte motivatie/affiniteit hebt voor het werk en dan met name het werken met onze doelgroep

        • beslissingen kunt en durft te nemen

        • planmatig kunt werken

        • de volledige stageperiode doorloopt, tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet lukt

        • je volgens afspraak ziekmeldt bij ons én volgens het protocol van je opleiding

        • ervoor zorgt dat je volgens afspraak aanwezig bent, tenzij er een dringende reden is dat dit niet kan


Aan het begin van je stage mail je je leerdoelen aan ons, zodat we weten waar je leerproces zich op richt. Je kunt je kantoortijd gebruiken om in gesprek te gaan met medewerkers en om je in te lezen in de doelgroep en hun problematiek. Maak van deze tijd ook gebruik om je je de visie, missie en kernwaarden van Zorgsloperij De Kans eigen te maken!


Je bent bij alle teamoverleggen aanwezig en, indien mogelijk en relevant, bij teamoverstijgende overleggen.


Voor de tweede helft van je stage mail je weer je leerdoelen, zodat we die gewijzigde leerdoelen kunnen meenemen. Je gaat in die periode cliënten zelfstandig begeleiden waarbij de bpv-begeleider je op afstand ondersteunt. Dit geldt in principe voor alle drie productgroepen.


In de stageperiode doorloop je, conform de eisen van je opleiding, drie verschillende fasen:

1. de inwerkperiode

2. de verzelfstandiging

3. de verdieping


Met het verstrijken van je stageperiode verwachten we van je dat je opdrachten uitvoert die toenemen in moeilijkheidsgraad.

Je bpv-begeleider blijft tijdens je hele stageperiode de eindverantwoordelijke.

Huisregels

Algemeen

• Op de Zorgsloperij mag je roken in de pauze. Roken is toegestaan in de rookhok en buiten op terrein. Sigarettenpeuken horen in de asbak

• Het terrein van De Zorgsloperij is niet toegankelijk voor onbevoegden, tenzij onder begeleiding of volgens afspraak

• Verloren of met opzet vernielde gereedschap wordt door degene of door de hele groep vergoed

• Het terrein van de naast gelegen autobedrijf De Zwette wordt onder toezicht van de begeleiders betreden


Hygiëne

• Handen wassen doe je in de wasruimte en niet in de keuken. Tijdens een activiteit in de keuken (koken en/of een creatieve activiteit) mag dit wel in de lunchruimte

• Voor de pauzes altijd de handen wassen

• Kantinetafel uitsluitend gebruiken om pauzes te houden

• Elke dag hangen we een schone handdoeken in de toiletten, de kantine en de werkplaats op

• Het dragen van werkschoenen en een overall of werkkleding is verplicht

• Niet met de overall en/of werkschoenen in de auto van de klant gaan zitten

• Na de werkdag doe je de overall uit

• Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen kleding, schoenen en BPM-middelen.

• Omkleden kan in de garderobe, kleding ophangen in de persoonlijke kluisje of op de kapstok.

• Omkleden kan in de garderobe, kleding ophangen in de persoonlijke kluisje of op de kapstok.

• Wanneer het toilet vies achtergelaten is, meld je dit bij de leiding of de begeleider. Als bekend is wie dit heeft gedaan, dan moet deze persoon zelf het toilet poetsen

• Je wordt wekelijks – in overleg – ingepland voor het corvee: degene die dienst heeft is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de wc, creatieve ruimte en de keuken: in het schema staat wat je precies moet doen. Schoonhouden 1x per week. Zie corveeschema.

• Koelkast en magnetron schoonhouden: 1 x per week

• Vieze en schone doeken werkplaats in de daarvoor bestemde containers houden

• Er zijn regels voor de koffiezetapparaat, zie aldaa

• De dienstdoende corveeër dekt de tafel voor de hele groep


Gedragsregels

• Op tijd komen, dus op tijd opstaan

• Bel af als je ziek bent en/of je later komt

• Pas beginnen met koffiedrinken of eten als iedereen binnen is en aan tafel zit en als het sein gegeven wordt dat er begonnen kan worden

• Altijd een taak afmaken, dus inclusief het opruimen van het gebruikte materiaal

• Als iemand klaar is met een werkje naar de leiding of begeleider gaan – en niet naar je collega – voor de uitleg van de volgende opdracht

• Niet iemand anders iets uit handen nemen, maar pas helpen wanneer hij daarom vraagt

• Elkaar laten uitpraten en luisteren naar elkaar

• Stemverheffing is niet toegestaan

• Bij het verwerken van alle vormen van agressie , irritaties en/ of woede ben je verplicht sportruimte te gebruiken om te gaan sporten

• Weggaan van het terrein zonder dit te melden is verboden

• Roken tijdens de pauze, bij noodzaak roken is het in overleg mogelijk buiten de pauzetijden om

• Onder invloed werken is niet toegestaan

• De huistelefoon gebruiken we alleen met de toestemming van de begeleiders

• Als de pauzebel gaat, we eten samen en wachten tot iedereen aan tafel zit


Gedragscode: werknemer mag geen geschenken aannemen.

‘Ons uitgangspunt is dat wij geen geld, goederen of diensten aannemen van derden. Uitzonderingen dienen te worden besproken met de leidinggevende. Ook genieten wij geen privévoordelen uit zakelijke relaties.’


Beleid t.a.v discriminatie en seksuele intimidatie

• Discriminatie en seksuele intimidatie worden bij Zorgsloperij De Kans niet getolereerd. Indien een medewerker zich hieraan schuldig maakt, zal dit leiden tot sancties en bij herhaald voorkomen zelfs tot ontslag

• Medewerkers die zich bedreigd of gediscrimineerd voelen kunnen dat melden aan de leidinggevende. Deze zal trachten de zaak uit te zoeken en maatregelen treffen om herhaling te voorkomen

• Een agressieve of manipulerende houding is verboden

• Indien de bedreigde of gediscrimineerde medewerker dat wenst, kan hij/zij ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon


Veiligheid

• Niet naar een rijdend motorvoertuig lopen

• Niet ongevraagd aan machines komen

• Niet zwaaien met gereedschap, onderdelen et cetera

• Vertel de begeleider steeds waar je bent, dus niet van de ene werkplek zomaar naar een andere plek gaan

• Nergens op of over klimmen zonder toestemming

• Nooit alleen tussen de auto’s werken

• Niet zonder toezicht de elektrische apparaten gebruiken.

• Niet in de klant zijn auto gaan zitten, alleen als de leiding dit vraagt en de klant erbij is

• Altijd doorgeven en hulp komen halen als er iemand gevallen is of zich pijn heeft gedaan

• Als de verbandtrommel nodig is, deze dan halen in de creatieve ruimte en in de garage bij de ingang op de muur. Hiermee lopen, dus niet rennen

• Voor uitgeleend gereedschap teken je elke dag af en aan het eind van je werk/klus lever je deze weer in. Dat gebeurt onder de toezicht van een begeleider

• Volg de Rie-voorschriften en veiligheidsregels zoals: looppad vrij houden, geen uitgerolde snoeren over het looppad, de uitgang vrij houden, de EHBO-koffer toegankelijk houden enz.

• Eigen gereedschap is niet toegestaan i.v.m de diefstal en het niet gekeurd zijn volgens de NEN-norm

• Boutjes en schroefjes gelijk opruimen

• Gebruik beschermmiddelen: bril, handschoenen, masker, lasschort

• Dragen van messen of andere wapens is niet toegestaan

• Geen vuur binnen het gebouw of op het terrein van de instelling stoken

• Oordoppen tijdens het werk zijn verboden

• Proefrijden met een gemaakte tweewieler is op het terrein toegestaan

• Eigen projecten op de aangewezen plaats bewaren en op eigen risico

• Telefoongebruik tijdens het werk is niet toegestaan

• Het gebruik van de brug en de aanhanger voor privé situatie wordt in punten afgerekend


De afwasbeurten

• De taken die bij de afwasbeurt horen, zijn:

    o tafels afruimen

    o tafels afvegen

    o afwassen

    o afdrogen

    o spullen en eetwaren op zijn plek opruimen

    o aanrecht droogmaken

    o Vieze keuken- en theedoeken onder de wasbak in het kasje opbergen

• De afwasbeurt de koffiekopjes geldt ’s morgens.’s Middags en voor de afwas tussen de middag worden de koffiekopjes en de borden meestal afgewassen door de corveedienst of samen met een van de andere leidinggevenden. Aan het einde van de dag mag voor de laatste afwas de afwasmachine aan

• De taak van de begeleiding is het mondeling sturing geven in de keuze van de betreffende taken en controle achteraf. Tijdens de afwasbeurt blijft iemand van de leiding in de lunchruimte om de vaardigheden van de deelnemers te vergroten


De koffiebeurten

• De koffiebeurt omvat het maken van koffie, het klaarzetten van de kopjes, suiker, koffiemelk en koekjes


Werktijden


Aanvang en koffietijd            8.45-9.30 uur

Start werk                                9.30 uur

Koffiepauze                             10.45- 11.00 uur

Start werk                                11.00 uur

Lunch                                       12.30-13.00 uur

Start                                         13.00 uur

Theepauze                              14.30-14.45 uur

Start                                         14.45 uur

Opruimen                               15.30 uur

Einde                                       16.00 uur


Het nabespreken met de die dag aanwezige deelnemers gebeurt in het laatste uur: van 16.00 - 17.00 uur


Afhankelijk van het persoonlijke rooster en de functie, kan het zijn dat er van deelnemers verwacht wordt buiten de standaardtijden werk te verrichten.


In geval van ziekte dient dit voor 8.30 uur aan de directie te worden doorgegeven. Melding van herstel dient een dag tevoren te worden doorgegeven.


Beleid t.a.v gebruik medicijnen, drugs, alcohol

Tijdens werktijd worden de volgende regels gehanteerd:

• het gebruik van alcohol en/of drugs tijdens de werktijden en of als de werkingstijd daarvan in de werktijd valt, is niet toegestaan.

• In het geval van medicijngebruik moet in overleg met de betreffende huisarts worden vastgesteld of, en zo ja welke invloed dit heeft op de werkzaamheden tijdens werktijd. Eventueel kan in overleg met de direct leidinggevende worden besloten bepaalde werkzaamheden tijdelijk uit te sluiten.


De directie verwacht van haarzelf en van iedere deelnemer dat deze een goede werksfeer handhaaft. Mogen er ideeën komen ter verbetering van de organisatie of de werksfeer, dan staat de deur altijd open!


Onze zorgsloperij is gevestigd in de hoofdstad van Friesland Leeuwarden, op het bedrijfsterrein De Zwette. Zorgsloperij heeft een goede samenwerking met Auto- en Recycling bedrijf De Zwette. Veel van ons materiaal is afkomstig van dit bedrijf en wordt op een creatieve, educatieve manier aangewend tot verrassende projecten.