Interne klachtenprocedure

Zorgsloperij de Kans

Zorgsloperij De Kans is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg waar de klacht van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wkkgz behandeld zullen worden. Zorgsloperij De Kans zal in de eerste instantie proberen de klacht intern op te lossen door de volgende klachtenprocedure toe te passen:

De klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon bij Zorgsloperij de Kans:  Frans Leeman, fransleeman0@gmail.com

 Interne klachtenprocedure Zorgsloperij De Kans:

1. Een klacht kan ingediend worden vanaf het eerste moment van contact tussen cliënt Zorgsloperij De Kans en een Zorgsloperij De Kans medewerker en moet binnen 1 jaar nadat de klachtwaardige handeling aan hem bekend is geworden, door de klager worden ingediend.

2. Een klacht kan door de klager aangegeven worden door het klachtenformulier in te vullen. Dit klachtenformulier wordt verstrekt bij het afsluiten van de overeenkomst tussen de cliënt met Zorgsloperij De Kans en kan schriftelijk, telefonisch of via de website www.zorgsloperijdekans.nl ingedien worden.

3. Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:

– naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de zorgontvanger is, welk zorgontvanger het betreft

– duidelijk is op wie (welke zorgverlener) de klacht betrekking heeft

– duidelijk is welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen

– duidelijk is wat de klacht inhoudt

– de klacht in het Nederlands gesteld is

– de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan 1 jaar voor de datum van de klacht.

4. Na het indienen van een klacht stuurt de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager en neemt binnen twee weken telefonisch of per e-mail contact op met klager over de ingediende klacht. De klacht kan door de klager, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, mondeling met de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans besproken worden . De klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon kan de klager verzoeken de klacht bij de betrokken medewerker aanhangig te maken.

5. Indien de klager dit wenst kan klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans besluiten een bemiddelende rol te vervullen tussen klager en beklaagde. Uitgangspunt hierbij is het principe van hoor en wederhoor. De klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans kan ook besluiten van bemiddeling af te zien.

6. De klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans maakt een verslag van de in bovengenoemd kader gevoerde gesprek(ken) ten behoeve van klager en beklaagde.

7. Als de klager en de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans niet in staat zijn de klacht intern naar tevredenheid op te lossen zal de klager als advies krijgen de klacht voor te leggen bij Klachtenportaal Zorg waarbij Zorgsloperij De Kans aangesloten is.

De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

4. Medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

6. Aanbevelingen door klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Preventieve actie

1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachten ontvangen en behandeld door de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van Zorgsloperij De Kans en de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg beslist de eerste over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;

Procedure bij Klachtenportaal Zorg

1. Ontvangst klacht via info@klachtenportaalzorg.nl

2. Eerste beoordeling klacht door Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg

3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen

4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht

5. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met de klager

6. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie (niet meer verplicht)

7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd

8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing

9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener

10. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld

11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding

13. De klacht is afgehandeld. Duur klachtenafhandeling Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. Rapportage en verantwoording De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ

Privacy

Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd.

Bij klachten portaal regelement waar je een klacht kunt indienen is dit niet zichtbaar.

Bij klachten portaal intern is de tekst niet goed te lezen. Er zit een witte waas overheen!