meer weten?

zorgverleners

Graag voorzien wij u van meer informatie.

Wie zijn wij?

Zorgsloperij De Kans is een kleinschalige organisatie in Leeuwarden.

De Kans is een zorgverlenend bedrijf, en dus géén sloperij, met een uniek en eigen gezicht. Begonnen in 2016 hebben wij onze missie en visie als volgt geformuleerd:

‘Binnen de groep die in aanmerking komt voor dagbesteding bevinden zich mensen die zelfs bij de reguliere zorginstellingen voor dagbesteding een vreemde eend in de bijt zijn: ze lopen als het ware tegen een muur aan. Dit omdat hun problematiek dusdanig ingewikkeld is dat de zorgverlening gespecialiseerde inzet vraagt. Niet zelden zien we bij deze cliënten een achtergrond van ervaringen die hebben geleid tot een trauma. Het betreft mensen met een detentieverleden, een verslavingsgeschiedenis of beide. Veelal speelt een onderliggende persoonlijkheidsproblematiek hier een belangrijke rol in. Deze meervoudige problematiek uit zich met enige regelmaat in gedragsproblemen, zoals onder meer het mijden van zorg. Zorgsloperij De Kans richt zich primair op deze groep mensen. Maar ook vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, vaak in combinatie met een verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek, kunnen bij Zorgsloperij De Kans terecht.’

Zorgsloperij De Kans is een leer-/werk-/reïntegratiebedrijf die technisch onderlegde (of zich daarvoor interesserende) mensen tussen de 18-67 jaar met de hiervoor geschetste problematiek de kans geeft om via ons tot ontwikkeling en ontplooiing te komen. Dit op basis van hun talenten en mogelijkheden, zodat beperkingen omgebogen worden. We willen de zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen door middel van beproefde methodes hiervoor, zoals Rett, de 100% Participatiemethode, de Wij Cultuur en Ervaren Leren. We brengen ze de basisvaardigheden bij op het gebied van waarden en normen, sociale omgangsvormen en op het gebied van emotionele veiligheid.

Zorgsloperij De Kans houdt zich bezig met de volgende productgroepen:

1. Dagbesteding

2. Thuisondersteuning/ambulante zorg

3. Hulp bij het huishouden

De Zorgsloperij is hierdoor een veelzijdige zorgorganisatie waarbij er een belangrijke focus ligt op de belangstelling van de cliënten voor techniek, creativiteit en persoonlijke aandacht.

Daarom is onze slogan:

“VERANDER MUREN IN DEUREN”

Wat doen wij?

Dagbesteding

Wij bieden doordeweekse dagbesteding aan mensen tussen de 18 en 67 jaar die onder professionele begeleiding in eigen tempo mogen en willen werken. Mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen die iets willen leren, ervaring op willen doen in de auto-, motor- of brommertechniek en/of metaal- en houtbewerking. In de garage werken we onder begeleiding vooral aan auto’s en andere voertuigen. We verzorgen daarnaast reparaties aan fietsen, bouwen ze soms compleet op. In de houtwerkplaats leren we cliënten producten maken.

Er is volop gelegenheid tot het (her)ontdekken van de eigen creativiteit. Onze cliënten leren samen projecten en werkzaamheden op te pakken.Omdat projecten in omvang kunnen verschillen zijn de werkplaatsen zijn zeer goed gefaciliteerd en is er volop ruimte beschikbaar.

De Kans is voor volwassenen tussen 18 t/m 67 jaar met een PGB en ZIN, Forensische titel en is voor mensen met geestelijke en lichamelijke problemen welke door verschillende omstandigheden momenteel of langdurig niet in de sociale maatschappij terecht kunnen maar bij ons een plek vinden waar ze dagbesteding kunnen komen doen.

Dit zijn mensen met:

Psychische problemen
Psychosomatische problematiek
Verstandelijke beperkingen
Ontwikkelingsachterstand
Re-integratie en resocialisatie
Storingen in het autistisch spectrum
Persoonlijkheidsstoringen

Detentie achtergrond

Forensische achtergrond

Multi problematiek met gedragsstoornissen

Verslaving problematieken

Hersenletsel

Slachtoffers seksueel misbruik

Daklozen

De taken voor deelnemers die bij ons werken zijn aangepast aan de cliënt zijn/haar vaardigheden en/of mogelijkheden. Alle activiteiten zijn onder professional begeleiding en onder toezicht van een groepsleider.

Vervoer van en naar de dagbesteding is bij ons mogelijk.

Thuisondersteuning/ambulante zorg

Wanneer een cliënt moeite heeft met het beheren van diens financiën, gerichte actie te ondernemen naar aanleiding van ontvangen post, in het contact met organisaties of andere zaken die in het dagelijks leven voor de meeste mensen heel normaal zijn, biedt Zorgsloperij De Kans de mogelijkheid voor thuisondersteuning en/of ambulante zorg. Denk daarbij aan simpelweg het bieden van een luisterend oor, het toezicht op of overleg over het (blijven) innemen van medicatie en begeleiding bij afspraken met zorgverlenende instanties, zoals bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord Nederland of een bewindvoerder.

 Hulp bij het huishouden

Niet zelden zien we bij cliënten dat zelfstandig wonen problemen oplevert, omdat voor de complexiteit die dat met zich meebrengt geen plaats is in hun (vaak drukke) hoofd. Dat uit zich onder meer in het niet goed kunnen zorgen voor het huishouden, het niet kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Ook dan biedt Zorgsloperij De Kans de mogelijkheid voor ondersteuning daarbij. We helpen de cliënt orde op zaken te stellen bij alles wat bij het huishouden komt kijken; van postbehandeling tot schoonmaken tot het doen van boodschappen en koken. Dit alles om de cliënt het gevoel te geven er niet alleen voor te staan en in het verlengde daarvan de zelfredzaamheid én zelfstandigheid van de cliënt te behouden dan wel te bevorderen.

Waarom doen wij dat?
Wat ons drijft is samen werken aan een mooiere, duurzame wereld. Een wereld waarin iedereen meedoet en naar vermogen bijdraagt. Een samenleving waarin mensen écht samen leven en er aandacht is voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo kunnen wij van elkaar leren, voor elkaar zorgen en met elkaar leven. En we gelóven niet alleen in een betere wereld, we maken iedere dag concrete stappen in die richting. Wij zijn van mening dat een zinvolle daginvulling een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan van de mens, ongeacht diens achtergrond of beperking.

Wij staan voor persoonlijke aandacht, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Bij Zorgsloperij De Kans leggen we accent op de lichamelijke en geestelijke activiteit. Onze passie is participeren en een plek midden in de samenleving waarbij iedereen zich prettig voelt. Bovendien geloven wij in onze eigen verantwoordelijkheid voor de wereld, op basis van liefde en respect voor alles wat leven mogelijk maakt. Wij gaan voor duurzaamheid en levensvatbaarheid. Dat begint klein maar kan groot(s) worden.

We kiezen daarbij bewust voor de combinatie zorg en techniek. We delen het goede van ons bedrijf graag met anderen. Bovendien voelen we ons betrokken bij onze doelgroep. Bij onze bedrijfsvoering en –ontwikkeling houden we rekening met de mogelijkheden en doelen van de deelnemers, zowel op praktisch als op persoonlijk gebied. Het werkaanbod en de begeleiding sluiten naadloos aan bij wat een deelnemer wil en kan. Iedere deelnemer zien wij als een uniek persoon, als iemand die zelf richting en invulling mag geven aan diens dagbesteding, werk-, leer- en reïntegratietraject. Zorgsloperij De Kans levert daarnaast een positieve bijdrage aan het imago van de sector Metaal en Techniek.

Een aparte plek binnen onze organisatie neemt de zogenoemde ‘Wij-identiteit, wij-cultuur in’. Het is in onze ogen belangrijk om cliënten te helpen om zowel een wij-identiteit als een ik-identiteit op te bouwen. De mensen zijn veelal hun wij-identiteit kwijtgeraakt, omdat ze in Nederland alleen met hun kerngezin zijn, terwijl je deel uit kunt maken van een groter familieverband. Zorgsloperij De Kans creëert het gevoel van samenzijn en voor elkaar klaarstaan. Dat betekent dat we elkaar accepteren en respecteren, ongedacht onze achtergrond. We hebben oog voor de verschillen tussen de wij-cultuur waarin bepaalde cliënten zijn opgegroeid en de ik-cultuur waarin andere deelnemers werden grootgebracht. We maken een succesvolle vertaalslag tussen die beide culturen. Dit doen we door mensen van diverse leeftijden met elkaar in contact te brengen, zodat ze in een groep een wij-identiteit opbouwen. Ze vinden herkenning bij elkaar, kunnen lief en leed delen. Tegelijkertijd maken wij duidelijk dat het ook belangrijk dat ze energie blijven steken in hun eigen identiteit. Dat maakt onze organisatie uniek!

Waar doen wij dat?

Zorgsloperij De Kans is gevestigd in Leeuwarden, op het bedrijventerrein De Zwette.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het adres is:
James Wattstraat 18A
8912 AS Leeuwarden.

Wij werken samen met Auto- en Recycling bedrijf De Zwette. Veel van ons materiaal is afkomstig van dit bedrijf.